Skip Menu

15:00 - 10/12/2018

Thông báo về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 về việc hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, Trường thông báo việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 đối với CCVC, GV thỉnh giảng UEH như sau
12:00 - 30/11/2018

Thông báo về việc thực hiện và quyết toán các khoản chi ngân sách hoạt động theo dự toán năm 2018,...

Để đảm bảo công tác quyết toán tài chính năm 2018 theo đúng tiến độ và hoàn tất việc thanh toán thù lao giảng dạy cho giảng viên theo đơn giá năm 2018. Phòng Tài chính - Kế toán thông báo đến các đơn vị thuộc Trường các nội dung liên quan như sau:
12:00 - 28/11/2018

Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tứ các dơn vị theo thông báo số 2145/TB-ĐHKT-TCKT, ngày 1/11/2018 về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1 Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019...

Top