Skip Menu

17:03 - 21/12/2018

Thông báo thanh lý tài sản hư hỏng hoặc hết khấu hao không còn nhu cầu sử dụng

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017;

Căn cứ Quyết định số 3511/QĐ-ĐHKT-CSVC ngày 26 tháng 11 năm 2018 về việc thành lập Hội đồng Thanh lý Tài sản năm 2018,

Hội đồng thanh lý tài sản thông báo nội dung, quy định đấu giá Thanh lý tài sản hư hỏng hoặc hết khấu hao không còn nhu cầu sử dụng, cụ thể như sau:

1.     Danh sách Tài sản hư hỏng hoặc hết khấu hao không còn nhu cầu sử dụng được đính kèm theo thông báo này. Các danh sách này cũng được dán tại nơi trưng bày trong thời gian trưng bày và bán thanh lý.

2.     Đối tượng mua thanh lý gồm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (trên 18 tuổi) có tư cách pháp nhân đủ năng lực và điều kiện.

3.     Hình thức, phương thức bán thanh lý: Hình thức tổ chức đấu giá công khai theo phương thức đấu giá bỏ phiếu kín (quyền được mua sẽ thuộc về tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có giá đăng ký mua cao nhất).

4.     Thời gian phát và nhận phiếu đăng ký mua thanh lý: từ ngày 25/12/2018 đến 8g30 ngày 03/01/2019 (giờ hành chánh);

5.     Nơi phát và nhận phiếu đăng ký: Phòng Cơ sở vật chất (A.216, lầu 2), trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh;

6.     Phiếu đăng ký hợp lệ gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá do Hội đồng Thanh lý tài sản năm 2018 phát hành (miễn phí);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật, hoặc quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh, hoặc giấy CMND (bản photo) của cá nhân tham gia mua thanh lý;

- Số điện thoại liên hệ 24/24.

7.     Giá khởi điểm: Được phân và thanh lý theo lô; Giá khởi điểm được đính kèm theo danh sách dán tại nơi trưng bày tài sản thanh lý.

8.     Tiền cọc: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đối với lô máy lạnh và máy chiếu Sanyo XU105; Tiền cọc sẽ được hoàn trả sau ngày 06/01/2019;

9.     Hội đồng thanh lý sẽ tiến hành kiểm phiếu vào lúc 9g00 ngày 03/01/2019, kết quả sẽ niêm yết tại Phòng Cơ sở vật chất (A.216). Người được quyền mua tài sản thanh lý phải đến đóng tiền ngay khi kết quả được niêm yết hoặc được thông báo qua điện thoại, tin nhắn. Hạn cuối trước 16g00 ngày 04/01/2019; Quá thời gian nêu trên sẽ mất quyền được mua và không được hoàn trả tiền cọc.

10. Thời gian nhận tài sản thanh lý: ngay sau khi nộp tiền mua thanh lý đến 16g00 ngày 05/01/2019.

Sau thời gian quy định nêu trên, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Nơi nhận:                                                                               TM. HỘI ĐỒNG
- BGH (để báo cáo);                                                    P CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Portal UEH; Website phòng CSVC;

- Lưu: VT, CSVC.                                                                             (Đã ký)                                                            

                                                                                                                        

 

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT    

                                                                                        ThS. Trương Minh Kiệt

Tải File đầy đủ

Top