Skip Menu

14:56 - 21/02/2019

Kế hoạch về việc thực hiện việc công khai Bản kê khai tài sản thu nhập của công chức, viên chức năm 2018

Số/Ký hiệu
371/KH-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 20/02/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ và các văn bản hướng dẫn số 5201/BGDĐT-TCCB ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về minh bạch tài sản, thu nhập, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Việc công khai Bản Kê khai tài sản, thu nhập là để công chức, viên chức trong trường biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ công tác quản lý công chức, viên chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

2. Yêu cầu

Trình tự công khai thực hiện theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Điều 7,8,9,10 Chương 2, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

II. Hình thức, thời gian, đối tượng công khai

1. Hình thức

Công khai bằng hình thức niêm yết:

  • Bản Kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức được niêm yết tại Phòng Nhân sự (A1.13).
  • Thời gian niêm yết từ ngày 20 tháng 02 năm 2019 đến ngày 20 tháng 3 năm 2019.

2. Đối tượng công khai

Công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai minh bạch tài sản, thu nhập được quy định tại Chương 2, Điều 7 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP.

Top