Skip Menu

11:19 - 05/03/2019

Thông báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường
 
Căn cứ công văn số 484/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 02 năm 2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông
báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ Việt Nam – Trung Quốc (chi tiết
theo công văn đính kèm). Đây là chương trình giao lưu bổ ích giữa các nhà khoa
học trẻ của Việt Nam và Trung Quốc, được Bộ Khoa học và Công nghệ Trung
Quốc hỗ trợ kinh phí.
1. Đối tượng tham gia:
- Viên chức đang làm việc chính thức tại UEH;
- Có bằng học vị Tiến sĩ hoặc có trên 05 kinh nghiệm công tác nghiên cứu;
- Độ tuổi từ 45 tuổi trở xuống.
2. Thời gian tham gia: trong vòng 06 tháng hoặc 12 tháng tại Trung Quốc
3. Thời gian đăng ký: Bất cứ lúc nào đều có thể đăng ký qua trang web:
http://tysp.cstec.org.cn
Viên chức trẻ có nhu cầu tham gia Chương trình, đề nghị đăng ký trực
tiếp trên trang web và thông báo chính thức cho Phòng Quản lý khoa học - Hợp
tác quốc tế (anh Đức: duch@ueh.edu.vn , 0933272272) được biết và hỗ trợ các
công việc cần thiết.
Trân trọng,
Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG
- Như trên; PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu: VT, QLKH.
 
GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Top