Skip Menu

21:02 - 11/07/2013

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng


Hiệu trưởng
GS.TS. 
Nguyễn Đông Phong

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường;
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công tác: Tổ chức bộ máy, nhân sự; đào tạo sau đại học; truyền thông và quan hệ công chúng; văn hóa, tư tưởng; và thanh tra;
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Đào tạo Sau đại học, Viện Đào tạo quốc tế, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Phòng Công tác chính trị, Phòng Thanh tra, Khoa Lý luận chính trị, Viện Nghiên cứu kinh doanh, và các chương trình, dự án hợp tác quốc tế;
- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các mặt công tác.


Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. 
Phan Thị Bích Nguyệt

- Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các công tác: Tài chính; cơ sở vật chất; hoạt động của các công ty, đơn vị dịch vụ thuộc Trường; xuất bản; và y tế;
- Phụ trách dự án xây dựng cơ sở Nam Thành phố, cơ sở B và các dự án xây dựng phân hiệu UEH;
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Cơ sở vật chất, Khoa Tài chính công, Khoa Tài chính, Khoa Ngân hàng, Khoa Kế toán, Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Trạm Y tế, và Công ty TNHH MTV In Kinh tế;
- Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.


Phó Hiệu trưởng
GS.TS. 
Nguyễn Trọng Hoài

- Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các công tác: Khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; thư viện; và nghiên cứu, tư vấn, thông tin kinh tế;
- Theo dõi, chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định và phát triển chương trình đào tạo;
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, Thư viện, Khoa Kinh tế, Khoa Toán - Thống kê, Viện Du lịch, Tạp chí Phát triển kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển, Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á, Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển quản trị, và Công ty TNHH MTV Sách Kinh tế;
- Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.


Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. 
Nguyễn Hữu Huy Nhựt

- Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các công tác: Đào tạo đại học; kế hoạch đào tạo, khảo thí; công nghệ thông tin; hỗ trợ sinh viên; và an ninh, quốc phòng, phòng cháy chữa cháy;
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo Tại chức, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí, Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Khoa Quản trị, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh, Khoa Luật, Khoa Quản lý nhà nước, Khoa Ngoại ngữ kinh tế, Ban Giáo dục thể chất, Trung tâm Phát triển khởi nghiệp, Viện Chính sách công, Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học, Ban Liên lạc Cựu sinh viên (UEH-Alumni), Ban Chỉ huy quân sự, Trung đội Dân quân tự vệ, và Đội Phòng cháy chữa cháy;
- Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

 

Top