Skip Menu

20:49 - 21/10/2014

Chương trình đào tạo Đại học vừa làm vừa học

Đối tượng: Tốt nghiệp PTTH,THCN, TH nghề,...
Thời gian đào tạo: 4 năm
 
Đối tượng: Tốt nghiệp Trung cấp đúng chuyên ngành.
Thời gian đào tạo: 3 năm
 
Đối tượng: Tốt nghiệp Trung cấp nghề đúng chuyên ngành.
Thời gian đào tạo: 3 năm
 
Đối tượng: Tốt nghiệp Cao đẳng nghề đúng chuyên ngành.
Thời gian đào tạo: 2 năm
 
Đối tượng: Tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành.
Thời gian đào tạo: 1.5 năm
 

 

Top