Công nghệ phần mềm

Chương trình trang bị kiến thức hiện đại, kỹ năng vận dụng công nghệ mới, cũng như kiến thức cơ bản và hệ thống về kinh tế học; năng lực tiếp cận, mô hình hóa các vấn đề cấp thiết của kinh doanh và quản lý, đề xuất giải pháp công nghệ và phát triển phần mềm phục vụ hoạt động quản lý, kinh doanh một cách hiệu quả.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí: phát triển phần mềm (phân tích, thiết kế, lập trình phần mềm), quản trị dự án phần mềm, kiểm thử phần mềm, kỹ sư cầu nối (nghiên cứu, phân tích nhu cầu doanh nghiệp, đề xuất giải pháp phần mềm, đánh giá hiệu quả). Với chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế, sinh viên có khả năng hội nhập thị trường lao động trong khu vực và trên thế giới.