Kinh doanh quốc tế

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế (Tiếng Việt và Tiếng Anh) được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế trang bị kiến thức và kỹ năng kinh doanh toàn cầu, thành thạo ngoại ngữ; có kiến thức về môi trường kinh tế, pháp lý và kinh doanh quốc tế, quản trị vận hành và chuỗi cung ứng toàn cầu, thị trường tài chính để ra quyết định và hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế; tác động của kinh tế và thương mại thế giới đến hoạt động doanh nghiệp; các hiệp định thương mại tự do giữa các quốc gia. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản, có hệ thống và hiện đại; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Kinh doanh quốc tế đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

Sinh viên có năng lực đảm nhiệm các vị trí quản lý hoạt động kinh doanh và quản lý dự án đầu tư, marketing quốc tế, tư vấn nghiên cứu và chính sách tại các công ty kinh doanh và công ty đa quốc gia; chuyên gia thương mại quốc tế ở các cơ quan xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế của Chính phủ.