Kinh tế chính trị

Chương trình chuyên ngành Kinh tế chính trị trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại thuộc lĩnh vực Kinh tế chính trị. Sinh viên có khả năng phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Kinh tế chính trị phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Kinh tế chính trị cung cấp cho sinh viên nắm vững nắm vững kiến thức Kinh tế chính trị, có khả năng phân tích, lập luận giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế chính trị. Có lập trường chính trị vững vàng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có đạo đức tốt. Có thể tiếp tục học tập sau đại học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực Kinh tế chính trị.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 71 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, có khả năng làm việc tại các cơ quan nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành đào tạo; có thể đảm nhận công việc giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng lĩnh vực chuyên môn liên quan đến chuyên ngành đào tạo; giảng dạy trong hệ thống trường Đảng, trường chính trị; công tác tuyên giáo trong các tổ chức chính trị, xã hội; có khả năng phân tích lập luận vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế chính trị; có năng lực tiếp tục học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.