Kinh tế nông nghiệp

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp trang bị kiến thức chung về kinh tế, quản trị và thương mại, kiến thức chuyên sâu về kinh tế nông nghiệp và kinh doanh nông sản để áp dụng cho phân tích, dự báo thị trường nông sản; khả năng lập kế hoạch, dự án và phân tích dự án phát triển sản xuất - kinh doanh nông sản để thích ứng với thị trường nông nghiệp và kinh doanh nông sản ở các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 68 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 122 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp có thể đảm nhận vị trí chuyên viên, thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp ở các đơn vị Phòng Nghiên cứu thị trường, Phòng Sản xuất, Phòng Kế hoạch, Phòng Kinh doanh, Phòng Xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản; các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ của các Tỉnh, Thành; Phòng Kinh tế của các quận, huyện; các Trường, Viện Nghiên cứu, các cơ quan Bộ.