Ngân hàng đầu tư

Chương trinh trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức có bản và hcuyeen sâu trong lĩnh vực Ngân hàng đầu tư, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng tự học, tự nghiên cứu và khả năng thích ứng cao với mội trường làm việc khu vực và thế giới sau tốt nghiệp.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đãi; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.