Quản lý nguồn nhân lực

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ, các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước và các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Quản lý nguồn nhân lực để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 68 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 122 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội trong nước và nước ngoài, các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân với vai trò là nhà quản trị, quản lý nguồn nhân lực; có thể đảm nhiệm các công việc liên quan đến chính sách tiền lương, lao động, việc làm, thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, dân số và thị trường lao động, xóa đói giảm nghèo tại các bộ như Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các vụ của các bộ, các sở ban ngành của tỉnh thành cũng như cấp huyện, thị xã; có thể đảm nhiệm công việc tại các vị trí chuyên viên, giám đốc nhân sự tại các cơ sở đào tạo của các ngành Quản lý nguồn nhân lực, lao động, tiền lương.