Quản trị chất lượng

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị chất lượng được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Quản trị chất lượng trang bị kiến thức về quản trị chất lượng và kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý việc thực hiện quản trị chất lượng; phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc theo nhóm, năng lực nhận dạng và giải quyết các vấn đề chất lượng, năng lực phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn lực trong quản lý chất lượng. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Quản trị chất lượng để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 69 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc với vị trí chuyên gia quản trị chất lượng tại các doanh nghiệp, giám đốc dự án triển khai chất lượng, chuyên gia tư vấn tại các công ty tư vấn triển khai các chương trình quản trị chất lượng.