Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính Bảo hiểm được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm trang bị kiến thức chuyên sâu về rủi ro, quản trị rủi ro và bảo hiểm. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức để có thể định giá các sản phẩm phái sinh tài chính và xây dựng các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng sản phẩm phái sinh và xây dựng chương trình quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp. Ngoài ra, người học cũng nắm được các nguyên tắc chung của hoạt động bảo hiểm và thị trường bảo hiểm, quản trị các doanh nghiệp bảo hiểm và đặc biệt là khả năng định phí bảo hiểm. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại tương đương với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực  Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm có năng lực đảm nhiệm các vị trí ở các công ty và các định chế tài chính-ngân hàng: chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư và môi giới chứng khoán, chuyên gia quản trị và định giá tài sản tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính và sản phẩm tài chính phái sinh, chuyên gia tín dụng và đầu tư, chuyên gia kinh doanh ngoại hối, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên gia tư vấn tài chính tại các cơ quan như: các doanh nghiệp bảo hiểm, các định chế tài chính và phi tài chính, các ngân hàng và các công ty kiểm toán trong nước và quốc tế.