Thẩm định giá

Chương trình đào tạo chuyên ngành Thẩm định giá được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Thẩm định giá trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu, khả năng sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để xử lý dữ liệu một cách hiệu quả các phương pháp thẩm định giá; khả năng thẩm định giá các loại tài sản bất động sản, máy - thiết bị, doanh nghiệp, tài sản vô hình; thẩm định các dự án đầu tư của các tổ chức tư nhân, chính phủ và phi chính phủ.

Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Thẩm định giá để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 68 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 122 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thẩm định giá có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội trong nước và ngoài nước, các ngành, các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế với tư cách chuyên viên thẩm định giá. Cụ thể, sinh viên có thể làm việc ở các Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp, Cục Quản lý giá và các sở, ban ngành tương ứng; các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước như các doanh nghiệp thẩm định giá, hiệp hội thẩm định giá, hiệp hội bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp khoa học-công nghệ, các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty kiểm toán; có thể làm công tác giảng dạy  ở các cơ sở đào tạo chuyên ngành thẩm định giá.