Thống kê kinh doanh

Chương trình đào tạo chuyên ngành Thống kê kinh doanh được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Thống kê kinh doanh trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế; kiến thức chuyên sâu phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê kinh doanh và kỹ năng phân tích dữ liệu thị trường; kỹ năng nghiên cứu thị trường, phân tích kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Thống kê kinh doanh để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 68 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 122 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc thống kê và phân tích trong doanh nghiệp, các tổ chức và công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường; hệ thống thống kê nhà nước; các tổ chức kinh tế - xã hội có nhu cầu nghiên cứu và phân tích dữ liệu; thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, tư vấn kinh doanh và tiếp thị.