Toán tài chính

Chương trình đào tạo chuyên ngành Toán tài chính được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Toán tài chính trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế và có kiến thức chuyên sâu về toán ứng dụng, thống kê, tin học; kiến thức về tài chính hiện đại như phân tích định giá tài sản tài chính, chứng khoán phái sinh, phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và dự báo tài chính; kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tư vấn đầu tư tài chính trên cơ sở ứng dụng các phương pháp toán học, xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại. Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Toán tài chính để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 70 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 124 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân có nhu cầu phân tích tài chính với vị trí chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích, phát triển bất động sản, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên quản lý quỹ, chuyên viên tư vấn, chuyên viên phân tích doanh nghiệp, chuyên viên tín dụng, chuyên viên quản trị rủi ro, chuyên viên phân tích đầu tư, chuyên viên phân tích nợ, chuyên viên vận hành, chuyên viên quản trị danh mục đầu tư, chuyên viên phân tích chứng khoán, chuyên viên phân tích ngân hàng.