Hiệu trưởng
GS.TS. 
Nguyễn Đông Phong

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công tác: Chiến lược, kế hoạch phát triển; tổ chức bộ máy, nhân sự; khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; tài chính; đào tạo nghiên cứu sinh; đào tạo đại học vừa làm vừa học; cơ sở vật chất; truyền thông và quan hệ công chúng; văn hóa, tư tưởng; thanh tra; hoạt động của các công ty, đơn vị dịch vụ thuộc Trường; tái cơ cấu các viện, trung tâm, Nhà xuất bản, Công ty Sách, Công ty In.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Vĩnh Long, Văn phòng trường, Phòng Nhân sự, Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý đào tạo Tại chức, Viện Đào tạo quốc tế, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Phòng Công tác chính trị, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Cơ sở vật chất, Phòng Thanh tra, Khoa Kinh tế, Khoa Quản trị, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, Khoa Tài chính, Khoa Kế toán, Khoa Quản lý nhà nước, Khoa Ngoại ngữ kinh tế, Viện Du lịch, Viện Đổi mới sáng tạo, Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học, Viện Nghiên cứu kinh doanh, Viện Công nghệ tài chính, Viện Chính sách công, Công ty cổ phần Sài Gòn Kinh tế, Công ty TNHH MTV Sách Kinh tế, Công ty TNHH MTV In Kinh tế.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các mặt công tác.


Phó Hiệu trưởng
GS.TS. 
Nguyễn Trọng Hoài

- Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các công tác: Đào tạo cao học; Đào tạo đại học chính quy; chương trình đào tạo Anh ngữ; chương trình đào tạo chuyên môn bằng tiếng Anh; đào tạo ngắn hạn; kế hoạch đào tạo, khảo thí; đảm bảo chất lượng, kiểm định và phát triển chương trình đào tạo; công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn; xuất bản; thư viện; nghiên cứu, tư vấn, thông tin kinh tế; hỗ trợ sinh viên;y tế; an ninh, quốc phòng, phòng cháy chữa cháy; phong trào hoạt động, học tập của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí, Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, Phòng Công nghệ thông tin, Khoa Tài chính công, Khoa Ngân hàng, Khoa Toán - Thống kê, Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Luật, Ban Giáo dục thể chất, Thư viện, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Phát triển khởi nghiệp, Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trạm Y tế, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Châu Á, Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển, Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe, Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển quản trị, Ban Chỉ huy quân sự, Trung đội Dân quân tự vệ, Đội Phòng cháy chữa cháy.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.