Hội thảo khoa học: Nền kinh tế số trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thời gian: 8:00 ngày 03 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường A. 103 (Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM)

Chủ đề thảo luận tại Hội thảo:

Chính phủ điện tử: Chủ đề này tập trung vào các nội dung liên quan đến các sáng kiến quản trị điện tử trong các cơ quan, đơn vị khu vực công; phát triển công nghệ thông tin; ứng dụng di động cho phúc lợi công cộng; thành phố thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin trong chính sách công cũng như các chủ đề khác liên quan đến quản trị chính phủ điện tử trong nền kinh tế số.

Giáo dục điện tử: Chủ đề này tập trung vào vấn đề số hóa các hoạt động của ngành giáo dục – đào tạo; môi trường học tập thông minh (SLE) trong nền kinh tế số; giáo dục và sư phạm điện tử trong nền kinh tế số như e-learning, học tập trực tuyến (online-learning).

Quản trị nguồn nhân lực: Chủ đề này tập trung vào các vấn đề về quản lý nguồn nhân lực trong nền kinh tế số; những cơ hội và thách thức trong quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số; các cơ chế nâng cao năng suất lao động và sáng tạo, thúc đẩy học tập trong môi trường kinh tế kỹ thuật số và các chủ đề liên quan khác.

Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử: Chủ đề này tập trung vào kinh doanh điện tử và thương mại điện tử trong xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; các mô hình kinh doanh thành công trên thế giới về thương mại điện tử; những cơ hội và thách thức trong kinh doanh điện tử và thương mại điện tử; cơ sở hạ tầng cho kinh doanh điện tử và thương mại điện tử; tiếp thị kỹ thuật số và các vấn đề liên quan khác.

FinTech: Chủ đề này tập trung vào vấn đề kỹ thuật số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thuế … Nội dung bao gồm những cơ hội và thách thức của các lĩnh vực trên trong nền kinh tế số; ứng dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Omni, Block-chain, IoT, ...).

Sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp: Chủ đề này tập trung vào những triển vọng về đổi mới trong doanh nghiệp và khởi nghiệp trong nền kinh tế số; mô hình kinh doanh mới trong nền kinh tế số; cơ hội và thách thức trong vấn đề đổi mới và sáng tạo của doanh nghiệp trong nền kinh tế số cũng như các chủ đề khác và về sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Kinh tế phát triển: Chủ đề này tập trung vào mối quan hệ giữa nền kinh tế số và năng lực cạnh tranh quốc gia; phát triển kinh tế trong xã hội kỹ thuật số; phát triển hệ sinh thái kỹ thuật số; quản trị y tế và sức khỏe trong thời đại kỹ thuật số; đổi mới, tăng trưởng và thịnh vượng xã hội trong nền kinh tế số cũng như các chủ đề liên quan khác.

Hệ thống thông tin kinh doanh: Chủ đề này tập trung vào mối quan hệ giữa công nghệ thông tin và giá trị của doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp trong thời đại dữ liệu lớn (big data), ứng dụng và khuếch tán công nghệ thông tin trong doanh nghiệp; công nghệ thông tin xanh; quản trị ​​tri thức và dữ liệu lớn cũng như các vấn đề liên quan khác.