Hội thảo khoa học quốc gia "Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đáp ứng của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam"

 

Hội thảo khoa học quốc gia: “Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam” do Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đã nhận được phiếu đăng ký tham gia của trên 100 nhà khoa học gửi đến Ban tổ chức Hội thảo.

Để tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng gửi tới các nhà khoa học Thông báo số 2 về một số nội dung liên quan đến Hội thảo như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Ngày 23/11/2018 (Thứ 6).

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH),

                   59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung Hội thảo

Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0: Đặc trưng của phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0; Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0; Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho một số ngành nghề quan trọng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Thực trạng cung lao động và lao động chất lượng cao ở Việt Nam;...

Đáp ứng của hệ thống giáo dục đại học: Quy hoạch mạng lưới, chương trình đào tạo gắn với cung - cầu nhân lực cao trong bối cảnh 4.0; Đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực đáp ứng cách mạng 4.0 (ngoại ngữ, tin học, tư suy sáng tạo, khởi nghiệp); Đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động;...